“انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر” در 13 صفحه

“انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر” در 13 صفحه

انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر
بیماری پوکابونگ
علائم بیماری پوکابونگ
بیماری چاقو بریدگی
بیماری پژمردگی نیشکر : Wilt
تشخیص بیماری
دامنه ی میزبانی
اپیدمیولوژی
)علایم بیماری
طریقه ی انتقال
اپید میولوژی
)کنترل
اهمیت اقتصادی

و…………

 

===========

علائم بیماری پوکابونگ :

در شرایط مزرعه ممکن است در اثر بیماری ، علائم متنوعی بروز نماید. علایم اولیه وخفیف تر پوکابونگ زرد شدن پهنک برگ و کلروزه شدن قاعده های برگ جوان می باشد. گاهی اوقات دیگر پهنک نیز کلروزه می گردد. در تقاط کلروزه شده و گاهی در حاشیه برگ ها ، خطوط و لکه های به رنگ قرمز تیره توسعه می یابد و گاهی این لکه ها و خطوط در قسمتهای سبز پهنک به سمت قاعده برگ پیشروی می نماید. معمولا قاعده برگهای آلوده نازکتر از برگهای سالم می باشد و سطح برگ های آلوده حالت چین و چروک به خود می گیرد. نواحی نکروزه شده تدریجا به قسمتهای غلاف برگ توسعه پیدا می کند. در بعضی موارد برگ های جوان کاملا باز نشده و بدور هم و محور برگ پیچ می خورند. غلاف برگ نیز ممکن است آلوده شود و در آن لکه های نامنظم و کوچک نکروزه شده به رنگ قرمز تیره مشابه آنچه که در پهنک برگ مشاهده می شود بوجود آید. در اثر بیماری ممکن است در رگبرگ های اصلی ، غلاف و ساقه زخم های نردبانی شکل و لوزی مانند در ردیف طولی یا لبه های تیره و نامنظم بوجود آید. گاهی اوقات آلودگی از محور برگ به سمت پایین ادامه می یابد و نقطه ی رشد گیاه آلوده می گردد. و از آنجا به ساقه راه یافته و ممکن است

و……….

“انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر” در 13 صفحه

“انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر”  در 13 صفحه
“انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر” در 13 صفحه

8,000 تومان