“بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي”73 ص

“بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي”73 ص

فصل اول : ادبيات پژوهش

 

مقدمه …………………………….. 1

بيان مسئله ………………………… 4

اهميت و ضرورت پژوهش ………………… 6

اهداف پژوهش ……………………….. 8

فرضيه‌هاي پژوهش …………………….. 8

تعريف متغيرها ……………………… 9

 

فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق

 

مقدمه …………………………….. 11

اضطراب ……………………………. 11

علائم اضطراب ……………………….. 19

بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند.20

رويكردهاي نظري به اضطراب …………… 24

اضطراب امتحان ……………………… 32

پيشينه تحقيقات …………………….. 39

 

تعريف مفهومي اضطراب امتحان

اضطراب امتحان نوعي خود اشتغالي ذهني است كه با خود كم انگاري و ترديد درباره توانايي‌هاي خود بروز پيدا كرده و اكثراً به ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركز حواس، واكنش‌هاي جسماني نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي منجر
مي‌گردد( ساراسون و ديديوسون).

 

تعريف عملياتي اضطراب

در اين پژوهش اضطراب به عنوان مفهومي در نظر گرفته شده است كه به وسيله آزمون اضطراب زونگ سنجيده مي‌شود. در اين ارتباط سطوح اضطراب با موارد ذيل مشخص مي‌شود.

 

فصل سوم : روش تحقيق

 

مقدمه …………………………….. 45

عنوان

 

صفحه

 

جامعه آماري ……………………….. 45

نمونه آماري ……………………….. 45

شيوه اجراي تحقيق ………………….. 49

روش‌هاي آماري ………………………. 49

 

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي

 

مقدمه …………………………….. 51

يافته‌هاي توصيفي ……………………. 52

يافته‌هاي استنباطي ………………….. 55

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

 

مقدمه …………………………….. 57

بحث و نتيجه‌گيري ……………………. 57

پيشنهادهاي كاربردي …………………. 60

پيشنهادهاي پژوهشي ………………….. 61

محدوديت‌هاي پژوهش …………………… 62

 

منابع و ضمائم ……………………… 63

 

 

“بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي”73 ص

“بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي”73 ص
“بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي”73 ص

15,000 تومان