بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی

2,900 تومان

بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی

نوع فایل:PDF

تعداد صفحات:11

سال انتشار:1395

چکیده

درسال های اخیر اندازه گیری بقایای داروهای پرمصرف درنمونه های ابی از اهمیت به سزائی برخوردار است، زیرا اثبات این مواد برمحیط زیست و نقش تعیین کننده آنها در تخریب های بیولوژیکی به اثبات رسیده و نیاز به تحقیق بیشتری دارد. در این راستا بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک براستخراج و اندازه گیری داروی متادون در نمونه های آبی هدف اصلی این تحقیق بوده است. دراین مقاله یک روش ساده وجدید میکرواستخراج فاز مایع برای پیش تغلیظ و استخراج این دارو از نمونه های آبی که برمبنای دو روش میکرو استخراج همگن و تفرقی پایه گذاری شده به کار گرفته شده است. دراین روش از چندمیکرولیتر حلال آلیاستخراج کننده مناسب که دانسیته آن بیشتر از آب است به عنوان عامل اصلی استخراج و از یک حلال پخش کننده که قابلیت امتزاج پذیری با هر دو حلال آلی و آبی را دارد(درحدمیلی لیتر) استفاده می کنیم. دراین تکنیک مخلوطی از دو حلال استخراجی و پخش کننده را به سرعت به 5 میلی لیتر از نمونه آبی تزریق می کنیم . دراین حالت محلول کدری به دست می آیدبعد از سانتریفوژ کردن نمونه فاز آلی ته نشین شده را با استفاده از یک میکرو سرنگ استخراج ودرنهایت جذب توسط دستگاه uv-visible خوانده می شود. تاثیر شرایط تجربی مدت زمان استخراج و اثر نمک مورد مطالعه قرار گرفت. این روش روشی سریع، ساده برای تعیین مقدار دارو می باشد و کمتر از 3 دقیقه این دارو را می توان استخراج کرد.

واژگان کلیدی

متادون،میکرواستخراج مایع، مایع بخشی، تکنیک طیف نور سنجی مرئی، ماوراء بنفش

بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی

بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی
بهینه سازی و بررسی اثر زمان و نمک در استخراج و اندازه گیری متادون به روش میکرو استخراج مایع- مایع خطی

2,900 تومان