تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

سرپرستی سازمان

مدیریت چیست؟

علم و هنر به کارگیری از اصول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل امکانات و فعالیت های افراد برای رسیدن به هدف های خاص مؤسسه تعریف کرد.

اهمیت کارآیی و اثر بخشی مدیریت:

در عصر امروز اهمیت مدیریت تا بدانجاست که برخی از اندیشمندان شکست و موفقیت سازمان را گِروه عملکرد مدیریت آنها دانسته و معتقدند اگر سازمان مدیریت مؤثر نداشته باشد از ادامه کار باز می ماند یا از پایینی برخوردار خواهد بود.

پیتر دراکر:

مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه های سازمان هستند.

کارآیی:

به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که به هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند کارآیی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است بنابراین مفاهیم کارآیی و اثر بخشی از ملاکهای مهم ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان است به طوریکه بالا بودن میزان کارآیی و اثر بخشی به منزله موفقیت و عملکرد صحیح مدیریت و سازمان در تحقیق و دستیابی به اهداف مورد نظر است و پایین بودن کارآیی و اثر بخشی مدیریت و سازمان حاکی از عدم موفقیت عملکرد نامطلوب می باشد.

تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات  27 ص-فرمت word ورد
تحقیق پیرامون مدیریت سازمانی-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

25,000 تومان