“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه

چکیده
مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و
سوء مصرف مواد تقسیمبندی میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از 1(بررسی تجربه زیسته و
پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، 2(سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و
انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، 3( مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و
ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهای استفاده شد. در بخش کیفی
22 شرکت کننده از موقعیتهای بالینی و غیربالینی و در بخش کمی 242 شرکت کننده از موقعیت های بزهکار
و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهای سیاهه خود آسیب
رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادی، پرسشنامه
قلدری/قربانی و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان استفاده شد. دادههای بخش کیفی با روش
پدیدارشناسی توصیفی ) روش کلایزی( و داده های بخش کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل
عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند

 

 

 

فهرست موضوعی

 

گفتار اول

 

مقدمه. 4

 

بیان مساله. 6

 

اهمیت و ضرورت پژوهش. . 21

 

اهداف پژوهش. 21

 

سوالها یا فرضیه های پژوهش. . 21

 

تعریف نظری و عملی مفاهیم. 24

 

خود آسیب رسانی . 24

 

عوامل روانشناختی . 24

 

تنظیم هیجانی . 21

 

خود انتقادی 21

 

عوامل همسالان . 21

 

احتمال خودکشی . 26

 

گفتار دوم

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ه

 

مقدمَه. 1

 

تعریف خود آسیب رسانی. 1

 

اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی. 1

 

تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی. 1

 

طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی. 22

 

ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی. . 21

 

شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. 12

 

خود جرحی و طبقات تشخیصی. . 11

 

خود جرحی در نسخه جدید DSM 11 . .

 

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی. . 9

 

خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص. 19

 

مدل های علت شناسی. 12

 

الف(مدل تحولی خودجرحی. 12

 

ب(مدل تنظیم هیجانی. . 14

 

پ(مدل اجتناب از تجربه. 11

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

و

 

ت( مدل محیطی خود جرحی. 19

 

ث ( مدل روابط ابژه ای. . 19

 

ج( مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی. 44

 

چ(مدل تجزیه ای. . 41

 

ح( مدل خود تنبیهی خودجرحی. . 44

 

خ(مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی. 41

 

د(مدل اجتماعی خود جرحی. 46

 

ذ(مدل مازوخیسمی. . 49

 

ر(مدل ضد خودکشی. 14

 

عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی. . 14

 

عوامل خطر روان شناختی. . 12

 

الف(تصور از خویشتن و خود جرحی 12

 

عوامل همسالان. . 11

 

الف(عوامل همسالان و خودجرحی 11

 

انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم. 19

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ز

 

رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی. . 61

 

2.نظریه دروازه ای . 61

 

1.نظریه بین فردی خودکشی. 66

 

1.مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی . 14

 

4.نظریه متغییر سوم 12

 

تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی. . 11

 

احتمال خودکشی. 16

 

احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. 11

 

خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی . 19

 

جمع بندی. . 64

 

گفتار سوم

 

مقدمه. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

 

روش پژوهش. 61

 

جامعه و نمونه. . 64

 

بخش کیفی. 64

 

ابزارها. . 61

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ح

 

2(پرسشنامه خود آسیب رسانی. 61

 

1(مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی. . 61

 

1(مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی 66

 

4(مقیاس رفتارها و کارکردهای خودجرحی 66

 

1(مقیاس احتمال خودکشی 61

 

6(پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس 66

 

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان 66

 

مصاحبه نیمه ساختار یافته 69

 

شیوه اجرای بخش کیفی. . 69

 

تجزیه و تحلیل مصاحبه های بخش کیفی. 94

 

شیوه اجرای بخش کمی. 91

 

شیوه تجزیه و تحلیل. 91

 

گفتار چهارم

 

نتایج بخش کیفی. . 91

 

سوال اول. ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟ . 96

 

خوشه الف (معنای خود آسیب رسانی. 96

 

مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی 96

 

مضمون دوم : حالتهای هیجانی . 244

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ط

 

مضمون سوم: پیام اجتماعی 242

 

خوشه )ب(: انواع خود جرحی. . 241

 

خوشه )ج(: علل خود جرحی. . 241

 

مضمون اول(عوامل روان شناختی. . 244

 

2.2 (آشفتگی های هیجانی . 244

 

1.2 ( نقص حل مساله. . 244

 

1.2 ( نقص خود تسکینبخشی . 241

 

4.2 (رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان . 241

 

1(عوامل محیطی. 246

 

2.1 (الگوگیری 246

 

1.1 ( خانواده نابهنجار . 246

 

1.1 ( مصرف و سوء مصرف مواد و الکل . 246

 

سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟ 241

 

نمودار مسیر خود جرحی. 241

 

الف(مدل خودجرحی رهایی بخش. . 241

 

ب( مدل خودجرحی قدرت بخش. 249

 

یافته های بخش کمی. 224

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ي

 

الف( یافته های توصیفی . 224

 

شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی. . 224

 

عوامل پیشایند خود جرحی 224

 

مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده. 224

 

نتایج همبستگی متغییرهای پژوهش. 226

 

سوال سوم : انگیزه های اصلی رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟ . 229

 

سوال چهارم :چه رابطه ای بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟. . 214

 

فرضیه اول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادی، قربانی شدن و الگوگیری از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند

 

216

 

فرضیه دوم: خود انتقادی دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه ای دارد 214

 

فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.

 

211

 

فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد. . 214

 

فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. 214

 

سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت های تنظیم هیجانی وجود

 

دارد؟ 211

 

سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادی وجود دارد؟ 216

 

مقدمه. 244

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

گفتار پنجم

 

بحث سوال اول. 242

 

مقایسه یافته های جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی. . 241

 

بحث سوال دوم . 246

 

بحث سوال سوم. . 214

 

بحث سوال چهارم. . 219

 

بحث سوال پنجم. . 262

 

بحث سوال ششم. . 261

 

بحث فرضیه اول. 264

 

بحث فرضیه دوم. . 261

 

بحث فرضیه سوم. . 214

 

بحث فرضیه چهارم. 211

 

بحث فرضیه پنجم. 211

 

نتیجه گیری. 216

 

محدودیتها. . 219

 

خود آسیب رسانی در نوجوانان .

 

پیشنهادهای نظری 219

 

پیشنهادهای کاربردی . 264

 

منابع 262

 

در صورت تمایل می توانید این فایل را با تخفیف خرید کنید، جهت تخفیف کلیک کنید

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه
“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” 250 صفحه

17,500 تومان