“قورباغه را قورت بده” اثر برایان تریسی

“قورباغه را قورت بده” اثر برایان تریسی

 

اين کتاب براي اين نوشته شده است که به شما نشان بدهد چطور در کارهايتان سريعتر پيش برويد. 

روشهايي که در زير ميخوانيد شامل بيست و يك اصل است که در مجموع قدرتمندترين اصولي است که

تا کنون در زمينه کارايي فردي کشف کرده ام. 

روشها، تكنيكها و استراتژيهايي که ارائه ميشوند کاربردي، اثبات شده و سريعالعمل هستند. براي

صرفه جويي در وقت از توضيحات گوناگون روانشناختي و عاطفي در مورد تنبلي و ضعف در مديريت

زمان خودداري شده است. در اينجا از مقدمه چينيهاي طولاني در مورد مباحث نظري و اصول و روش

تحقيق، خبري نيست. آنچه در اينجا ميآموزيد اعمال مشخصي است که ميتوانيد آنها را بلافاصله به کار

بگيريد تا در کار خود به نتايج بهتر و سريعتر دست پيدا کنيد. 

هر ايده اي که در اين کتاب عنوان ميشود روي بالابردن سطح کلی بهره وري، عملكرد و بازده کاري شما

متمرکز شده است تا ارزش و اعتبار شما را در هر کاري که ميآنيد بيشتر کند. شما ميتوانيد بسياري از

اين ايده ها را در زندگي خصوصي خود نيز به کار بگيريد. هر آدام از اين روشها و تكنيكهاي بيست و

يك گانه به خودي خود کامل بوده و همگي ضروري هستند. يك استراتژي ممكن است در موفقيت در يك

کار مؤثر باشد و يك استراتژي ديگر را ميتوان براي کار ديگري استفاده کرد. روي هم رفته اين ايـده هاي

بيست و يك گانه در مورد کارايي فـردي مثل غذاهاي آماده اي هستند کـه ميتوان آنها را در هـر زمان و

به ترتيب اهميتي که در شـرايط کنوني براي ما دارد به طـور دلخواه مـورد استفاده قرار داد. 

کلید موفقيت، عمل کردن است. ايـن اصول براي رسيدن بـه پيشرفت ها و نتايج سريع و قابل پيش بيني

نتيجه بخش هستند. هر چقدر سريعتر آنها را ياد بگيريد و به کار ببنديد مسلماً در حرفه خود سريعتر

پيشرفت خواهيدکرد. 

هيچ مـحدوديتي در مـورد آنچـه مـيتـوانيـد انجـام بـدهيد وجـود نـخواهـد داشـت بـه شـرطي که يــاد

بـگيريـد چـطور؛ ” قورباغه را قورت بدهيد …

“قورباغه را قورت بده” اثر برایان تریسی

“قورباغه  را قورت بده” اثر برایان تریسی
“قورباغه را قورت بده” اثر برایان تریسی

1,200 تومان