“مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما ” در 47 صفحه

“مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما ” در 47 صفحه

Pre-Hospital Trauma Care

آسيب جاهاي مختلف بدن

جريان خون مغز
پاتوفيزيولوژي
ارزيابي اوليه
Glascow Coma Scale (GCS) scor
شدت آسيب سر
مشخصات باليني شكستگيهاي قاعده جمجمه
پاسخ مردمك
علالايم هرنياسيون قريب الوقوع
پايين آوردن فشار داخل جمجمه
سندرم بعد از تكان مغزي
آسيب فك و صورت
سؤال از بيمار
لمس استخوانهاي بيني
تست آبسلالانگ
آسيب چشم
دندان كنده شده
آسيب گردن
آسيب قفسه سينه
آسيبهاي ناشي از تروماي نافذ قفسه سينه
ارزيابي و درمان
(Traumatic Asphyxia ) خفگي تروماتيك
آسيب شكم
مشاهده
لمس
بيرون زدگي احشاء شكم
جسم خارجي فرورفته
آسيب لگن
معاينه لگن

“مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما ” در 47 صفحه

“مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما ” در 47 صفحه
“مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما ” در 47 صفحه

8,000 تومان