مقاله عقد اختيار

فرمت فایل: ورد- Word Image result for word مقاله عقد اختيار 

مرجع فایل – قابل ویرایش ) 

 

تعداد صفحه : 8
عقد اختيار يكى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختيار است((73))،كه يكى از طرفين عقد، حق خود را در خريد يا فروش چيزى معين در ازاى عوضى معين به طرف مقابل واگذار مى كند، بنابر اين، عقد اختيار، عقدى است كه در آن در زمان معينى بين حق خريد يافروش مقدار مشخصى از كالايى كه با دقت توصيف شده است و عوض معين و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اينكه عوض درهنگام خريد يا فروش كالا، جزئى از ثمن آن قرار گيرد، بلكه اين عوض، تنها در مقابل حق بيع يا شراء است، بنابر اين، كسى كه عوض را مى پردازد، اختيار خريد يا فروش را به دست مى آورد.همچنين كسى كه عوض را دريافت مى كند و آن را مالك مى شود، اختيارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى كند. اين عقد با اين خصوصيات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از اين رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو كرد هرچند چنانكه اشاره خواهيم كرد شايد بتوان اين عقد را تحت يكى از عناوين عقود شناخته شده فقهى قرار داد. عقد اختيار بر دو نوع است: نوع اول: اختيار خريد كه اختيار طلب و اختيار استدعا نيز ناميده مى شود، كه در آن حق خريد كالا يا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آكه قيمت ممارسه (بهاى اقدام يا تعهد) ناميده مى شود در زمان معينى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود كالا ياسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد. نوع دوم: اختيار فروش كه اختيار دفع ناميده مى شود و آن عقدى است كه در آن حق فروش كالا يا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معينى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهايى كه هنگام خريد اين حق ، توسط مشترى، بر آن توافق كرده اند

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

مقاله عقد اختيار  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

مقاله عقد اختيار

مقاله عقد اختيار

مقاله عقد اختيار
مقاله عقد اختيار

1,000 تومان