پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پيش دبستانی

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پيش دبستانی

اين پرسشنامه داراي 43 سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی) مي باشد.

 

تعداد سوالات: 43

تعداد صفحات: 3

شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی

نوع فایل: WORD

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پيش دبستانی

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پيش دبستانی
پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پيش دبستانی

3,350 تومان