« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

»

اين گزارش، توسط گروه كار كه از روي كميته پيارك در رابطه با پلهاي راه« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها تشكيل يافته، تهيه و تنظيم شده است.

رياست كميته: ان. نارتيا

هيأت دبيران: جي. چاتلاين(فرانسه) جي. پترسون (انگليس) دي. استورار (انگليس)

اعضاي هيأت:

اچ.تي اودرور (هلند) اي. پانيكو (روماني)

اچ اوهانسي (ژاپن) آر.پيج (امريكا)

دي. پوينيو (فرانسه) اي. رانزو (ايتاليا)

دي. سامودوفسكي (اسلواكي) سي. سيلولت (دانمارك)

اف. ايبل (ازين) باتيتا داس سانتوس (پرتغال)

تي. ماتسوموتو (ژاپن) جي سيسلا (لهستان) ام دانزل (سوئيس)

پ. آلرماني (هلند) جي لاماسا ( ) ال ليندبلار (سوئد)

كميته پيارك در رابهط با پلهاي راه.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………

2- هدف و گستره نظر سنجي…………………………………………………………………………

3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين…………………………………………………………….

1-3- موارد عمومي…………………………………………………………………………………

2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها……………………………………………………………

3-3- منظور و گستره بازرسي………………………………………………………………………..

4-3- تناوب و دفعات بازرسي………………………………………………………………………..

5-3- شيوه بازرسي…………………………………………………………………………………….

6-3- بازرس…………………………………………………………………………………………….

7-3- مديريت اطلاعات بازرسي……………………………………………………………………….

8-3- امكانات بازرسي………………………………………………………………………………….

4- تكنيك هاي بازرسي………………………………………………………………………………….

1-4- شرايط حاضر و گرايش ها………………………………………………………………………

1-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي اجزاي فولادي……………………………………………………

2-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي اجزاي بتوني………………………………………………………

3-1-4-تكنيك هاي بازرسي براي پايه هاي پل، نيم پايه ها يا پايه هاي جناحي و

فونداسيون ها……………………………………………………………………………………………

4-1-4- تكنيك هاي بازرسي براي تجهيزات فرعي……………………………………………………

2-4- مثالهايي از تكنولوژي بازرسي در حال توسعه………………………………………………….

1-2-4- كاربردهاي GPR براي ارزيابيهاي سطح پل (فنلاند)……………………………………..

2-2-4-آزمايش غيرمخرب پلهاي بتوني از طريق سيستمScorpion(فرانسه)…………………….

3-2-4- سيستم بازرسي خودكار برش RC (ژاپن)………………………………………………….

4-2-4- اندازه گيريهاي سطح پل با استفاده از رادار محرك (سوئد)………………………………

5-2-4- اندازه گيري بالقوه (سوئيس)……………………………………………………………….

3-4- موضوعاتي در آينده…………………………………………………………………………..

5- مثالي از تكنيك هاي تشخيص در مديريت پل……………………………………………………….

1-5- تصوير و نقش كيفي ساختارها (فرانسه)………………………………………………………

2-5- معياري براي مديريت پلهاي راه (ايتاليا)…………………………………………………………

3-5- تخمين زوائد پلهاي راه (ژاپن)…………………………………………………………………..

4-5- تنگناها و موانع موقتي پلهاي PC، Pst-Tensioned…………………………………

5-5- دستورالعمل هايي به منظور ايجاد حالت فني پل (روماني)………………………………….

6- خلاصه و توصيه ها……………………………………………………………………………….

7- فهرست نگاري……………………………………………………………………………………….

8- ضميمه……………………………………………………………………………………………..


1- مقدمه

در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شافعه اي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال انجام وظيفه پيشنهاد شد.

سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.

اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال انجام وظيفه از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفادهق رار بگيرند.

پرسشنامه هاي نظرسنجيدر ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هلند، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.

 

« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها
« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

5,000 تومان