10 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع برجهای خنک کن و كنترل شيميايي آب در برج هاي خنك كن – 119 صفحه فایل ورد

10 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع برجهای خنک کن و كنترل شيميايي آب در برج هاي خنك كن – 119 صفحه فایل ورد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها 1

انواع سیستم های خنک کن2

عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر2

انواع برجهای خنک کن تر3

موارد استفاده از برجهای خنک کن تر4

برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس4

شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه4

قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر7

سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه 8

میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری9

بهره برداری در شرایط نرمال (OVF)10

پروسس شیمیایی بر روی آب برجهای خنک کن11

ضریب تغلیظ در سیستمهای خنک کننده گردشی باز11

تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستمهای خنک کننده14

بهره برداری اولیه از برجهای خنک کننده نیروگاه (OVF): شرایط شیمیایی16

علل خوردگی کولرهای سیستم (OVF) نیروگاه طوس20

کنترل میکرواگارنیسمها در سیستم برجهای خنک کننده بازبرگشتی20

مشکلات ایجاد شده در سیستمهای برجهای خنک کننده بوسیله باکتریها22

Modification برجهای خنک کن نیروگاه طوس24

محلولهای ضد رسوب و خوردگی و متفرق کننده ها25

تعمیرات و راه اندازی شیمیایی27

کاربرد کلر در پالایش بیولوژیکی28

غلظت گاز کلر و تاثیر آن بر روی افراد 30

کلراتور35

اجکتور و سیکل آب محرک36

بازدارنده های خوردگی 37

عوامل موثر در بازدارندگی38

مکانیزم بازدارنده های خوردگی43

پلی فسفاتها44

Fielf Testing 46

سیستم کوپن گذاری در برجهای خنک کن تر نیروگاه 47

روشهای بیان سرعت خوردگی50

دستورالعمل ساخت محلولهای لازم جهت تست کوپن های برجهای خنک کن51

عکس های خوردگی در برجهای خنک کن 54

 

10 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع برجهای خنک کن و كنترل شيميايي آب در برج هاي خنك كن – 119 صفحه فایل ورد

10 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع برجهای خنک کن و كنترل شيميايي آب در برج هاي خنك كن – 119 صفحه فایل ورد
10 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع برجهای خنک کن و كنترل شيميايي آب در برج هاي خنك كن – 119 صفحه فایل ورد

7,000 تومان