“101جمله ی انگیزشی وتاثیر گذار

“101جمله ی انگیزشی وتاثیر گذار

مقدمه ؛ 

در این کتاب سعی شده است گلچینی از تاثیرگذارترین و موثرترین جملات انگیزشی ارائه گردد، جملات انگیزشی جملاتی مختصر و 

مفید هستند که افراد را به تفکر بیشتر جهت موفقیت و مثبت اندیشی تشویق می کند ، خواندن این جملات اصول و قواعدي دارد! 

باور کنید که گاهی با خواندن یا شنیدن یک جمله تاثیرگذار،اتفاقاتی باور نکردنی و زیبا در زندگی مان رخ خواهد داد،ممکن است از 

راهی که اشتباه میرویم برگردیم،تصمیمی را براي بدست آوردن فرصتی بهتر تغییر دهیم،حتی به اهداف و خواسته هاي بزرگتري فکر 

کنیم و به بهترین خواسته ها و آرزوهاي خود برسیم،خواسته و آرزوهایی که شاید روزي به نظرمان محال می آمد،خواندن جملات 

انگیزشی گاهی افراد را به نقطه عطف زندگی خود رسانده و سرنوشت افراد را به طور باور نکردنی تغییر داده است. 

خواندن این جملات را ساده نپندارید و به سادگی از آنها نگذرید، باید هوشمندانه و دقیق این جملات را بخوانید، شاید با بعضی از 

جملات این کتاب و کتابهاي دیگر آشنا باشید ، ولی سوالی از شما دارم ، آیا همان جمله تکراري را با دقت،تــمرکـز و تفــکـر هـم 

خوانده اید!؟آیا اصول خواندن این جملات را رعایت کرده اید و آن را در زندگی خود به کار بسته اید…؟!

چه کنیم تا این جملات اثر گذار باشند؟ 

در حقیقت، خواندن جملات انگیزشی، مثبت و اندیشه هاي بزرگان و … اصولی دارد که باید رعایت شود،در قدم اول باید بگویم زمــانی 

اینگونه جملات می تواند براي افراد اثرگذار ، مفید و نتیجه بخش باشد که شخص واقعاً بخواهد براي بهتر کردن زندگی و آینده اش 

حرکت و تلاشی انجام دهد و بدون بهانه آوردن و با انگیزه اي قوي در این راه مصمم باشد پس فراموش نکنید که مصمم بودن از ویژگی 

هاي اساسی افراد موفق است،در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی بوجود می آید که در موردي تصمیم روشنی و قاطعی

گرفته باشید ،در قدم بعدي و پس از تصمیم گیري قاطعانه باید افکار پوچ و منفی را در ذهن خود خاموش کنیم،آن وقت است که …

“101جمله ی انگیزشی وتاثیر گذار

“101جمله ی انگیزشی وتاثیر گذار
“101جمله ی انگیزشی وتاثیر گذار

1,200 تومان