190- تعیین خروج از مركزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم

190- تعیین خروج از مركزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم

مشخصات نویسندگان مقاله تعیین خروج از مرکزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم

رضا عطارنژاد – دانشیاردانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
نوید مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، د

چکیده مقاله:

در این مقاله برای ارزیابی پیچش ناشی از فاصله بین محل مرکز سختی و محل مرکز جرم در ساختمان های چند طبقه نامتقارن، مفهوم خروج از مرکزیت با تعریف مراکز سختی در هر طبقه تعمیم داده شده و روش ی عملی برای تعیین خروج از مرکزیت در هر طبقه ارائه شده است . در ساختمان هایی که مراکز سختی طبقات با فواصل مختلف نسبت به یک محور قائم قرار دارند فقط آنالیز دینامیکی می تواند روش مناسبی برای در نظر گرفتن اثرات پیچش باشد. نتایج این مقاله می تواند برای ارزیابی پیچش ناشی از خروج از مرکزیت در استاندارد 2800 مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها:

مرکز سختی – آنالیز دینامیکی – خروج از مرکزیت – پیچش – ساختمان چند طبقه نامنظم

نحوه استناد به مقاله:

برای بار اول: (عطارنژاد, رضا و نوید مظفری، ۱۳۸۸)
برای بار دوم به بعد: (عطارنژاد و مظفری، ۱۳۸۸)

190- تعیین خروج از مركزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم

190- تعیین خروج از مركزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم
190- تعیین خروج از مركزیت در ساختمانهای چند طبقه نامنظم

5,040 تومان