-37صفحه -آموزش2

-37صفحه -آموزش2

نام فایل : -37صفحه -آموزش2

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 143 کیلوبایت

اشاره :
به مجموعه فعالیت هایی که خارج از چارچوب رسمی آموزش کلاسی انجام می شود فعالیت های فوق برنامه اطلاق می گردد.
هدف اساسی فعالیت های فوق برنامه این نیست که تنها ازسختی آموزش رسمی بکاهند وفرصتی برای استراحت دانش آموزان فراهم آورند بلکه اهمیت وارزش این فعالیت ها درتوسعه تجربیات تربیتی دانش آموزان است .
به هرحال فعالیت های فوق برنامه جزئی از برنامه منظم مدرسه است وباید آن را بخشی ازفرآیند مدرسه تلقی کرد .
باآنکه این فعالیت ها درکشور ماسابقه طولانی دارد ماشاهدیم که دراین ایام بحث فعالیت های فوق برنامه وهمچنین امور تربیتی بسیار داغ است .
به همین خاطر بد ندیدیم که دیدگاه صاحب نظران را دراین باره جویا شویم .
این باردکتر محمد حسنی درمقاله ای به بررسی و نقش فعالیت های فوق برنامه درنظام آموزش و پرورش پرداخته است . ماهنامه تربیت ازنظرات سایر اندیشمندان علوم تربیتی دراین باره استقبال می کند.
مدت هاست که صاحب نظران واندیشمندان تربیتی به این نتیجه رسیده اند که چهاردیوار ی تنگ کلاس ، تحمل تحقق اهداف تربیتی راندارد وکلاس و آموزش صرف راجزئی ازاهداف تربیتی دانسته ، حتی گاهی اصرار وتاکید بیش ازحد برآن راحجاب ومانع تحقق اهداف تربیتی دانسته اند.
شاید روسو، فیلسوف فرانسوی درقرن هجدهم ، با بیان این جمله که ((بچه ها درحیاط مدرسه بیشتر ازکلاس ها چیز می آموزد ))(1)
مخالفت خودرابا محدود کردن فعالیت های تربیتی در چارچوب کلاس اعلام می دارد .
از آن به بعد دانشمندان متوجه واقعیت مهمی شدند که جریان وفرایند تربیت را ازحصر تنگ نظری ها ومحدود نگری ها نجات دهند.
بعد ازآن توجه به امور وفعالیت هایی که ظاهرا ، به اهداف تربیتی مربوط نمی شدند درباطن وعمق خود تاثیرات شگرفت تربیتی داشتند، آغاز شد.
مدارس سعی کردند این واقعیت رابپذیرند که تاثیرات آموزشگاه بر دانش آموزان،محدود به فعالیت های آموزشی صرف کلاس ها نمی شوند . برنامه ها ی کلاس ها باید گسترده تروعمیق تر باشد.
فعالیت های فوق برنامه برای غنی کردن تجربیات تربیتی دانش آموزان وارد فعالیت های مدارس شد واهمیت روز افزونی یافت .
انعطاف وگشودگی این برنامه، فضای بازی را برای خلق موقعیت های متنوع تربیتی فراهم ساخت .
درکشور ماهم این فعالیت ها سابقه طولانی دارد (2) و پیوسته سعی شده است ازنظر کمی وکیفی اصلاح و بهبود یابد.
هدف اساسی فعالیت های فوق برنامه این نیست که تنها ازصعوبت وسختی آموزش رسمی بکاهند وفرصتی برای استراحت وتجدید قوای ذهنی فراهم سازد .
بلکه اهمیت وارزش این فعالیت ها درتوسعه تجربیات تربیتی دانش آموزان است .
فعالیت های فوق برنامه دارای چنان خصوصیاتی است که باصورت وتصمیم گیرندگان توجه دانش آموزان ، معلمان و مدیران وتصمیم گیرندگان قرارگرفته است . برخی از این ویژگی ها از این قرارند:
انعطاف پذیری ازنظر زمانی ، مکانی ، محتوا و روش .

-37صفحه -آموزش2

-37صفحه -آموزش2
-37صفحه -آموزش2

15,400 تومان