‍ نجواها و دروغ ها

‍ نجواها و دروغ ها

برای یک لحظه، فکر کردم پرده تکان خورد. زدم روی ترمز، سرم فقط چند سانتیمتر با شیشه جلو فاصله داشت. ولی با نگاهی دقیق‌تر، معلوم شد اشتباه کرده بودم و فقط سایه درخت‌های نزدیک خانه بود که در مقابل پنجره اتاق خواب می‌رقصد، و تصویری از حرکت را از داخل خانه به نظر می‌رساند.

‍ نجواها و دروغ ها

‍ نجواها و دروغ ها
‍ نجواها و دروغ ها

10,000 تومان